کتابخانه

همۀ مطالب
گزارش

آبمیوه در شهر بغداد

در این پژوهش نمونه‌ای متشکل از متصدیان سوپرمارکت‌ها از چهار منطقه مختلف بغداد اطلاعاتی جمع‌آوری شده است. دو منطقه عمدتاً محل سکونت اهل تسنن هستند و دو منطقه دیگر عمدتاً شیعه‌نشین است. البته مردم یکی از محلات اهل تسنن و یکی از محلات شیعه‌نشین نسبت به محلات دیگر کمی مرفه‌تر هستند. علت تفکیک محلات بر اساس شیعه و سنی و میزان ثروت وجود فرضیه تفاوت در رفتار مصرفی افراد بوده است بنابراین تفکیکی با توجه به مذهب و میزان ثروت در نمونه‌گیری اعمال شده است.

ادامه مطلب »