تحقیقات بازار می تواند به عنوان یک روش ایده گرفتن از نیازهای مشتریان به شرح زیر در نظر گرفته شود.  برخی از عواملی که می توانند از طریق این فرایند مورد بررسی قرار داده  شوند:

۱.      روند در بازار (Trends in the market): روند و یا تغیرات بازار در یک دوره معین از زمان است.

۲.      تقسیم بندی  بازار (Segmentation of the market): این بخش از بازار را به زیر گروه با ویژگی های مشابه بخش بندی می­کنند و  نیاز دارد که تمایزی بین  جمعیت شناسی، انتخاب­ها، جنسیت ، شخصیت، و غیره  ایجاد شود .

 بخش بندی بازار، فرایندی است که بر اساس آن یک بازار به زیربخش‌های متمایزی از مشتریانی که نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیم‌بندی می شود. از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و خواسته‌های یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه‌ای مشابه پاسخ می‌دهند. بخش‌بندی بازار کمک می‌کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخش‌های کوچکتر، منابع سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود.

۳.      اطلاعات موجود (Information available) اطلاعات بازار،  اطلاعاتی در مورد قیمت های محصولات مختلف موجود در بازار است.

۴.      تجزیه و تحلیل SWOT – این تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید یک کسب و کار یا شرکت است.

۵.       اثربخشی بازاریابی (Effectiveness of marketing) اثربخشی بازاریابی به  تجزیه و تحلیل ریسک، تحقیقات محصول، تجزیه و تحلیل مشتری، رقیب و غیره می­پردازد.